1

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost MITKO, s.r.o.
Kontaktní osoba: Radek Beinhauer
tel: 607090207
e-mail: radek.beinhauer@mitkoforevents.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Olga Kalabisová
tel: 603157035
e-mail: kalabisova@pro-cert.cz

Účel zpracování:
Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti prodej outdoorových prezentačních systémů včetně souvisejících činností.

Právní základ:
- Souhlas subjektu údajů: pro účely marketingu a obchodování
- Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání zboží a služeb
- Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
- Oprávněný zájem: kamerové záznamy v areálu společnosti SKANSKA a.s.


2

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravní společnosti, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.


3

Jiné účely zpracování a doba uložení

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely.

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.


4

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

- osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
- subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně
- uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
- se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
- se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.


5

Neposkytnutí osobních údajů a další ustanovení

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

Pokud subjekt údajům poskytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartována a v elektronické podobě smazána. Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.


6

UŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PLUGINŮ, WEBOVÁ STRÁNKA A COOKIES (KOLÁČKY)

Webové stránky společnosti MITKO s.r.o. obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

- plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
- plugin služby Youtube, který je spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
- plugin služby LinkedIn, který je spravován společností LinkedIn Corporation, 1000 W.Maude Avenue, 94085 Sunnyvale, CA, USA.

Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností MITKO s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

Některé oblasti webových stránek www.mitkoforevents.cz mohou využívat tzv. „cookies” za účelem sledování aktivity zákazníků, kteří navštěvují naše webové stránky. Za soubory „cookies” jsou považovány informatické údaje, především textové soubory, uchovávány v koncových zařízeních uživatelů a určených k prohlížení webových stránek. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení uživatele a pomáhají zobrazit webovou stránku přesně dle individuálních preferencí. „Cookies” obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, čas uchovávání v koncovém zařízení a unikátní IP adresu. Cookies Vás rozpoznají kdykoli znovu navštívíte naše stránky.

Vyhledávače uživatelům umožňují blokovat soubory cookies nebo je úplně odstranit. Můžete si tedy svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby žádné soubory tohoto typu neuchovával. Jelikož všechny vyhledavače byly naprogramovány tak, aby viděly, jak ve Vašem vyhledavači zablokovat nebo odstranit cookies z počítače, musíte přejít do Help Menu ve svém vyhledávači. Nezapomeňte však, že pokud zablokujete cookies, můžete také zablokovat některé funkce vyhledavače, čímž dojde ke snížení jeho funkčnosti. Naše společnost nezodpovídá za používání cookies na ostatních webových stránkách, které jsou uživatelům dostupné díky odkazům umístěným na našich stránkách. Soubory „cookies“ jsou využívány za účelem přizpůsobení obsahu webových stránek potřebám uživatele a k optimalizaci webových stránek. Osobní údaje, které jsou během používání souborů „cookies” shromažďovány, lze sbírat výhradně za účelem provádění stanovených funkcí ve prospěch uživatele.


Pokud nesouhlasíte s používáním souborů „cookies“ dle výše uvedeného, vypněte je prosím v nastavení internetového prohlížeče nebo nepoužívejte webové stránky www.mitkoforevents.cz.

Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali jejich obsah.

MITKO s.r.o.